Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO

MANIFESTO.COM.PL

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Niniejszy Regulamin opisuje zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie www.manifesto.com.pl, w tym warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym Manifesto.com.pl dostępnym w tym serwisie.
 • Dane Usługodawcy/Sprzedawcy:
 • sklep internetowy działający pod adresem www.manifesto.com.pl administrowany jest przez Pawła Wieliczko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MANIFESTO Paweł Wieliczko, adres: Przecław 72, 72-005 Przecław, NIP: 851 239 24 50, REGON: 812684323;
 • dane korespondencyjne: Manifesto Paweł Wieliczko, ul. Tanowska 2a, 72-010 Police;
 • dane kontaktowe:

telefon: +48 506 199 929
e-mail: manifesto@manifesto.com.pl

 • Na potrzeby niniejszego Regulaminu poszczególne użyte w nim terminy będą miały znaczenie podane poniżej:
 • Usługodawca/Sprzedawca/Administrator danych osobowych - MANIFESTO Paweł Wieliczko, adres: Przecław 72, 72-005 Przecław,

 

 • Serwis – serwis internetowy, tj. ogół funkcjonalności udostępnionych pod adresem www.manifesto.com.pl,

 

 • Sklep – wyodrębniona część Serwisu, za pośrednictwem którego Sprzedawca udostępnia w celu sprzedaży Produkty znajdujące się w jego ofercie,

 

 • Użytkownik - każdy, kto korzysta z Serwisu,

 

 • Kupujący – osoba fizyczna (mającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadający jednocześnie zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie zakupów), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które zawarły lub zamierzają zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,

 

 • Konsument – Kupujący dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą,

 

 • Produkty – wszystkie produkty oferowane do nabycia w Sklepie,

 

 • Umowa sprzedaży – zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego dotycząca Produktów oferowanych w Sklepie,

 

 • Umowa o świadczenie usług – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 

 • Konto – zbiór danych przechowywanych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący zarejestrowanego Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży, z wykorzystaniem którego może składać nowe zamówienia,

 

 • Hasło – ustalany przez Użytkownika przy rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego Konta,

 

 • Koszyk - element Sklepu, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zakupu, takie jak liczba zakupionych Produktów, sposób płatności, sposób dostawy, itp.,

 

 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu oraz zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
 • ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 • Korzystanie z Serwisu oraz rejestracja w Sklepie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Przeglądanie treści zawartych w Serwisie jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami Użytkownika wobec Usługodawcy.
 • Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 10 lub wyższych oraz Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px), dostęp do sieci Internet oraz odblokowanie w przeglądarce Użytkownika możliwości zapisywania plików cookies.
 • Usługodawca oferuje Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu możliwość korzystania z następujących usług:
 • przeglądanie treści Serwisu,
 • dokonywanie zakupu w Sklepie, w tym za pomocą zarejestrowanego Konta.
 • Zawartość strony www.manifesto.com.pl, w tym zamieszczone treści, logotypy, nazwy handlowe lub znaki towarowe stanowią własność Sprzedawcy i są prawnie chronione. Użytkownik ma prawo korzystania z nich jedynie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w zakresie własnego użytku osobistego.
 • Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy.
 • Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności szyfrowanie SSL, hasła dostępu i inne. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do jego danych osobowych przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne (np. programy antywirusowe lub chroniące identyfikację użytkownika w sieci Internet), a także nie udostępniać loginu i hasła do Konta w Sklepie.
 • REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

 

 • Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu formularza udostępnionego w Serwisie w celu utworzenie indywidualnego Konta.
 • Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi dostęp do dodatkowych funkcjonalności Serwisu, w szczególności:
 • bezpośrednie dokonywanie zamówienia w Sklepie,
 • zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy,
 • przeglądanie historii zamówień.
 • Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
 • Założenie konta wymaga:
 • podania przez Użytkownika jego danych identyfikujących, adresu e-mail, adresu do wysyłki, numeru telefonu, numeru NIP i nazwy firmy - w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem,
 • zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności.
 • Po dokonaniu Rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość potwierdzająca utworzenie konta.
 • Z chwilą ukończenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 • Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę.
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail manifesto@manifesto.com.pl, listownie na adres Manifesto Paweł Wieliczko, ul. Tanowska 2a, 72-010 lub poprzez samodzielne usunięcie Konta za pomocą funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu.
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 • Użytkownik nie wykazuje aktywności w Serwisie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu  3 lat od ostatniej aktywności,
 • działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, narusza prawa osób trzecich lub postanowienia Regulaminu,
 • podane przez Użytkownika dane budzą uzasadnione wątpliwość Usługodawcy co do ich poprawności lub prawdziwości, a poprawności tych danych nie dało się zweryfikować w drodze kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem podanych przez niego sposobów kontaktu.
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 • Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w pkt 9 wynosi 14 dni.
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży.
 • W przypadku rozwiązania umowy Konto zostaje trwale usunięte. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności. Możliwa jest ponowna rejestracja przez Użytkownika.

 

 • DOKONYWANIE ZAKUPÓW

 

 • Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Kupujący składa Zamówienie korzystając z Koszyka, postępując zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 • Kupujący może dokonywać zakupu Produktów w Sklepie:
 • po uprzednim lub przy jednoczesnym założeniu Konta (patrz pkt. III Regulaminu),
 • za pośrednictwem formularza zamówienia, bez konieczności zarejestrowania się w Serwisie i założenia Konta (formuła „bez rejestracji”).
 • Uzupełnienie danych w formularzu zamówienia jest dobrowolne i bezpłatne dla Kupującego, przy czym jego brak uniemożliwia dokonanie zakupu.
 • Złożenie zamówienia bez rejestracji wymaga:
 • podania przez Kupującego jego danych identyfikujących, adresu e-mail, adresu do wysyłki, numeru telefonu,  numeru NIP i nazwy firmy - w przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem,
 • zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności.
 • Składając zamówienie Kupujący dokonuje:
 • wyboru zamawianych Produktów,
 • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
 • wyboru sposobu uregulowania płatności,
 • podania danych niezbędnych do wystawienia faktury (jeżeli Kupujący zaznaczy opcję wystawienia faktury).
 • Wypełnienie formularza zamówienia jest złożoną Sprzedawcy przez Kupującego ofertą zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia. 
 • Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany adres poczty elektronicznej Kupującego wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia wraz z numerem zamówienia.
 • Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia Sprzedawcy przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego, adres email i adres dostawy.
 • O niedostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia, a także wydłużeniu czasu dostawy, Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail lub telefonicznie. Kupujący podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub odstąpienie od umowy w całości). W przypadku anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy), jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę.

 

 • PŁATNOŚĆ ZA PRODUKTY

 

 • Informacje o cenie danego Produktu podane są w Sklepie oraz w formularzu zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto, tzn. zawierają należny podatek VAT.
 • Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 • Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Kupującego przekazaną w zamówieniu.
 • Kupujący może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
 • gotówką (przy odbiorze osobistym lub wysyłce za pobraniem),
 • poprzez przelew tradycyjny,
 • poprzez przelew on-line dokonywany za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego obsługującego płatności elektroniczne.
 • W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto Sprzedawcy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prawo odmowy realizacji zamówienia ,,za pobraniem’’, które obejmuje Produkty o znacznej wartości. Kupujący jest o tym informowany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail. Jeżeli Kupujący nie wybierze innego sposobu płatności lub odbioru osobistego, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży.
 • W przypadku niedokonania płatności przez Kupującego, Sprzedawca wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w dodatkowym terminie, o którym mowa powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, o czym poinformuje Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

 • DOSTAWA

 

 • Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.
 • Sprzedawca informuje Kupującego o sposobie dostawy i wysokości opłat za dostawę po umieszczeniu przez Kupującego wybranych Produktów w Koszyku. Koszty dostawy są również podane w Serwisie.
 • Dostarczaniem zamówień zajmuje się Poczta Polska lub firma kurierska.
 • Chwilą wydania towaru jest moment odebrania Produktu ze sklepu Sprzedawcy (przy odbiorze osobistym), punktu odbioru przesyłek lub od pracownika Poczty Polskiej/firmy kurierskiej, której powierzono jego dostawę. Wysyłając towar Sprzedawca zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności zapewniający jej nienaruszalność.
 • Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej spisania właściwego protokołu. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 • W przypadku wybrania opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, warunki i zasady realizacji tej usługi, a także sposób jej reklamacji określone są w regulaminie świadczenia usług przez firmę kurierską.
 • Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

 

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 • Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny odstąpienia, w terminie 14 dni od dnia odebrania Produktu.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze oświadczenia przesłanego na adres Sprzedawcy pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w Serwisie lub otrzymanego na adres e-mail. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza za pomocą poczty elektronicznej otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, termin na odesłanie Produktu oraz konieczność poniesienia przez Kupującego bezpośrednich kosztów zwrotu, a także termin i sposób zwrotu przez Sprzedawcę dokonanej płatności za Produkt.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu do Konsumenta.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • REKLAMACJE PRODUKTÓW

 

 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty bez wad.
 • Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
 • Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail manifesto@manifesto.com.pl lub listownie na adres Manifesto Paweł Wieliczko, ul. Tanowska 2a, 72-010.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko Kupującego,
 • numer Zamówienia i datę zakupu,
 • opis wady Produkty, ewentualnie zdjęcia zaistniałych uszkodzeń.
 • Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail Kupującego. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Sprzedawca niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 
 • Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupionych Produktów, Konsument może:
  • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  • skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (szczegółowe informacje umieszczone są na stronie http://www.uokik.gov.pl.),
  • skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SERWISU

 

 • Użytkownik może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Serwisu (reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną).
 • Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail manifesto@manifesto.com.pl lub listownie na adres Manifesto Paweł Wieliczko, ul. Tanowska 2a, 72-010.
 • Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz wskazanie danych Użytkownika. 
 • Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail Użytkownika. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Sprzedawca niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 
 • Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących działania Serwisu, Konsument może:
  • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej Umowy,
  • skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (szczegółowe informacje umieszczone są na stronie http://www.uokik.gov.pl.),
  • skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • ZWROT NALEŻNOŚCI

 

 • W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Kupujących, zwrot ten następuje w poniższych terminach:
 • w przypadku wniesienia reklamacji - w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sprzedawcę,
 • w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy - w terminie określonym w rozdziale VII pkt. 5 Regulaminu,
 • w przypadku anulowania zamówienia zgodnie z postanowieniem rozdziału IV pkt. 12 Regulaminu - w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.
 • Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Kupujący przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie.

 

 • DANE OSOBOWE

 

 • Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie Konta w Serwisie i dokonywanie zakupów w Sklepie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych w celu przekazywania mu informacji handlowych i zgodę tę cofnąć w każdym momencie. Wszelkie informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce prywatności.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin Użytkownikowi przed zawarciem Umowy o świadczenie usług oraz przed zawarciem Umowy sprzedaży w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego postanowieniami.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia, modyfikacji lub wycofania poszczególnych treści lub materiałów udostępnianych w ramach Serwisu.
 • Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego stałej dostępności.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 • okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania, modyfikowania i konserwacji Serwisu,
 • zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności modyfikacji zakresu oraz rodzaju oferowanych usług i funkcjonalności,
 • rezygnacji z prowadzenia Serwisu z zastrzeżeniem, że Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni w formie elektronicznej wysłanej nie później niż na 14 dni przed zamknięciem Serwisu.
 • W razie dokonania zmian w Regulaminie, jego ujednolicona wersja uwzględniająca wprowadzone zmiany zostanie opublikowana w Serwisie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Użytkownik posiadający Konto może zaakceptować nową treść Regulaminu podczas pierwszego logowania się na Konto Użytkownika od momentu wprowadzonych zmian przez Usługodawcę. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.),
  • inne właściwe przepisy prawa.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2020 roku.